تاریخچه آزمایشگاه

Bahar Laboratory

 آزمایشگاه تشخیص طبی بهار در سال 1394 افتتاح گردید